ASAL USUL DUSUN NGROTO

ASAL USUL DUSUN NGROTO

            Wonten ing Tlatah Persia, rumiyin wonten setunggal kaluwarga inggih punika kaluwarganipun Nyi Syamsiah, Nyi Syamsiyah kagungan putra ingkang nami Kyai Abdurrahman Ganjur. Kaluwarga kalawau sampun dangu dipuntilar dening ramanipun amargi ramanipun tindak dhateng tlatah Jawi. Saksampunipun Kyai Abdurrohman Ganjur dhiwasa, Kyai Abdurrohman Ganjur kaliyan ibunipun, tindak dateng Jawi saperlu madosi ramanipun. Wonten ing Jawi Kyai Abdurrohman Ganjur kaliyan ibunipun maguru dhateng Sunan Kalijaga. Sampun sawetawis, Kyai Abdurrohman Ganjur emut kaliyan ancasipun tindak dhateng tanah Jawi saperlu madosi ramanipun. Pramila Kyai Abdurrohman Ganjur lajeng pamitan kaliyan ibunipun ugi nyuwun pangestu dhateng Kanjeng Sunan . Kyai Abdurrohman Ganjur taksih yakin menawi ramanipun taksih wonten ing tlatah Jawi, dereng kondur dhateng Persia. Mireng caryosipun Kyai Abdurrohman Ganjur, Kanjeng Sunan trenyuh, Kyai Abdurrohman Ganjur  dipundhawuhi nyisiri Kali Tuntang, amargi mbenjang sanes wekdal ramanipun mesthi miyos mrika. Kali Tuntang kalawau sapinggiripun kathah dipuntuwuhi wit glagah.

            Saksampunipun nyuwun pamit dhateng ibu kaliyan Kanjeng Sunan, Kyai Abdurrohman Ganjur lajeng tindak kanthi prahu nyisiri Kali Tuntang. Saksampunipun dumugi wonten panggenan ingkang dipuntedahaken Kanjeng Sunan, Kyai abdurrohman Ganjur lajeng mandhap, ugi ndamel gubug sapinggiripun kali kalawau supados menawi mangke ramanipun miyos mangertos.

Gubug ingkang sampun dipundamel kalawau yektosipun caket kaliyan pedhukuhan. Ingkang kala rumiyin panggenan punika asring dipunsinggahi santrinipun Sunan Kalijaga wekdal ngawal rakit. Matahun-tahun Kyai Abdurrohman Ganjur manggen wonten pedhukuhan kalawau, saperlu nengga miyosipun ramanipiun kaliyan mulang ngaji dhateng warga padhukuhan  punika ugi padhukuhan sanes-sanesipun. Saksampunipun nengga matahun-tahun, ing setunggaling dinten wonten setunggal tiyang kados kyai, ingkang nembe nitih rakit wonten ing Kali Tuntang. Rakit ingkang nembe dipuntitihi kalawau mboten mangertos lajeng mandheg piyambak, mboten mangertosa rakit kalawau kenging tunggak, lajeng Kyai Abdurrohaman Ganjur mbiyantu teras pitepangan. Mboten dinyana ingkang nembe kemawon pitepangan kalawau inggih punika ramanipun piyambak. Kyai Abdurrohman Ganjur remen sanget, lajeng ngajak kaliyan ramanipun supados manggen wonten ing padhukuhan punika, namung amargi ramanipun taksih kagungan jejibahan dhateng Demak, ramanipun lajeng nerasaken lampah dhateng Demak. Wondene Kyai Abdurrohman Ganjur tetep wonten padhukuhan punika saperlu ngulang ngaji, ibunipun utawi Nyi Syamsiah ugi pungkasanipun nyusul dhateng padhukuhan kalawau, kempal malih kaliyan putranipun. Padhukuhan kalawau dangu-dangu dados padhukuhan ingkang rame. Amargi panggenanipun wonten ing sapinggiripun Kali Tuntang ingkang kathah dipuntuwuhi wit glagah kanthi roto (rata) pramila panggenan kalawau dipunparingi tenger Roto lajeng dados Ngroto. Sakmenika Dhusun Ngroto dados dhusun ingkang rame ugi panggenan ingkang misuwur dhusun santri amargi kathah tiyang ingkang ngudi ilmu agami (mondhok) saking tlatah sanes-sanesipun.

Iklan

1 Komentar (+add yours?)

  1. rozaq
    Mar 14, 2016 @ 15:15:45

    .kini aku tlah brada di ngroto . .mencari ilmu .di pondok pesantren assalafi miftahul huda

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: