ASAL USULING SUKOHARJO

Kala rumiyin asal-usuling kutha Sukoharjo wonten gegayutanipun kaliyan pindhahipun kraton Kartosura dhateng desa Sala, amargi geger pacinan. Wekdal menika paprentahan Sri Susuhunan Pakubuwono II. Pindhahipun menika saking pramayogi saking para sesepuh, Amargi kraton dipun anggep sampun kecampuran pemberontak.

     Sesampunipun Nampi pamrayogi utawi pitutur saking sesepuh kraton, Sri Susuhunan ngawontenaken perembugan Kyai Yosodipura, Kyai Tohjoyo, saha pangeran Wijil. Kyai Tohjoyo paring pitedah menawi tlatah utawi  wewengkon benjang ingkang kangge kraton benjang saget ndugekaken karaharjan (Sukoraharjo). Kyai Yosodipura sarujuk saha paring iguh pratikel bilih tlatahipun mbenjangipun tlatah  ingkang mambet wangi (Talawangi).

     Sri Susuhunan sarujuk lajeng paring prentah dhumateng Pangeran Wijil pados panggenan kraton ingkang enggal. Pangeran Wijil nglampahi jejibahan damel kelompok. Kelompok sepisan dipunpandhegani Suranata, Kyai Khalifah Buyut saha Mas Penghulu Pekik Ibrahim. Kelompok dipunpandhegani dening RadenTumenggung Honggowongso saha Tumenggung Tirwiguna.

     Nuju satunggaling dinten, sesampunipun mlampah pinten-pinten dinten, kelompok kalih nemokaken panggenan ingkang dipunanggep cocok dipunedegaken kraton enggal. Sanesipun nemtokaken panggenan kraton, kalih Senapati kasebut ugi nyiapaken sedaya ubarampe kangge ngedekaken kraton, kadosta papan kangge bacira ngayun (alun-alun ngajeng), bacira pungkuran (alun-alun wingking), papan damel senjata (pande), papan kangge damel wrangka keris (Mranggen), papan para istri raja, saha papan kangge kandhang gajah kangge titihan raja.

     Sesampunipun sedaya rampung, piyambakipun nglapuraken asilipun. Sri Susuhunan nyuwun iguh pratikel para sesepuh ingkang kanyata ugi njurung asil kasebut. Namung miturut Kyai Yosodipura tlatah kasebut babagan keamanan boten cocok kabangun kraton, amargi tlatah menika caket kaliyan markasipun Pangeran Sambernyawa wonten Nglaroh. Ing wekdal  menika nembe boten sreg utawi boten cocog utawi pasedherekanipun nembe congkrah kaliyan Sri Susuhunan.

     Lajeng, Sri Susuhunan Pakubuwono II mrentahaken pados Tlatah sanesipun, mrentahaken pados tlatah sanesipun, sinaosa tlatah ingkang dipunpitados Tumenggung Honggowongso dados tlatah sukoraharjo mboten siyos dipunbangun kraton, lajeng hasil panaliten kaserat dados asal-usuling name kitha Sukoharjo, lajeng tlatah kala rumiyin ingkang badhe kangge panggenan wantilan (kandhang) gajah samenika dados desa Begajah.Panggenan  ingkang kangge damel sanjata (pande) dados desa pandean. Panggenan kangge damel wrangka keris (mranggen) dados desa Mranggen. Tlatah kangge para istri (selir) raja dados desa Seliran. Panggenan wiyar bacira pungkuran samenika dados alun-alun Satyanegara, lajeng tlatah ingkang kangge bacira ngayun samena kangge kantor Kodim 9726 Sukoharjo saha mesjid kotaa.

     Mekaten asal-usuling Sukoharjo ingkang saking tembung Sukoraharjo ingkang tegesipun tlatah ingkang maringi karaharjan. Sinaosa wonten crita rakyat boten dipunsebatken namunasal-usuling tetep saget dipunrunut.

Iklan

3 Komentar (+add yours?)

 1. susanti delima dwi (@susantidwi12)
  Agu 25, 2014 @ 17:47:18

  ok ok

  Balas

 2. Anonim
  Mar 03, 2015 @ 19:35:54

  Asal usul mranggen versi jawa dong

  Balas

 3. divyasafira
  Mar 03, 2015 @ 19:37:40

  Asal usul desa mranggen yang versi bahasa jawa dong!!!!””

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: