ASAL-USULIPUN RAWA PENING

Ngasem menika nami dhusun ingkang kalebet wewengkon Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kacariyos ing Ngasem wonten padhepokan kondhang. Sedaya puthut lan endhang sebatan kangge murid jaler lan estri sami mongkog manahipun pikantuk tuladha saking guru ingkang asma Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar kagungan budi wicaksana. Dene muridipun nama Ni Endhang Ariwulan ingkang elok lan ayu.

Satunggaling dinten Ni Endhang bingung pados peso ingkang biyasanipun kangge nyigar pinang ingkang badhe dipuncawisake kangge sesajen wayah dalu. Kanthi ati kapeksa, piyambakipun matur dhateng Ki Hajar supados kersa ngampili peso. Ki Hajar kaget, nanging amargi sampun mepet wekdalipun, peso wau dipunparingaken kanthi wanti-wanti supados ngatos-atos lan sampun ngantos peso kaselehaken ing pangkon.

Nanging Ni Endhang kesupen. Peso kaselehaken wonten pangkonipun. Sanalika peso ical. Ni Endhang ngadhep Ki Hajar rumaos lepat, nanging ingkang dipunlapuri boten duka.

Sawetawis dinten, Ngasem geger amargi Ni Endhang Ariwulan nggarbeni. Ki Hajar Salokantara banjur dhawuh Ni Endhang ngadhep. Ki Hajar badhe tapa brata ing Redi Telamaya lan maringi pirantiawujud gentha utawa klinthingan ingkang badhe migunani kangge jabang bayi.

Boten dangu jabang bayi lair awujud naga. Nanging polahipun kados jabang bayi sanes, saged nangis lan ngucap. Wingka katon kencana, jabang bayi wau tetep dipunopeni kanthi asih tresna ngantos dewasa. Warga ingkang sumerep naga menika boten telas-telas anggenipun ngawon-awon.

Naga ingkang sampun dewasa kalawau ing satunggaling dinten nyuwun priksa dhumateng Ni Endhang, sinten sejatosipun bapakipun, Ni Endhang maringi priksa menawi Ki Hajar menika bapakipun ingkang saweg tapa brata ing Redi Telamaya.

Naga lajeng mbekta klinthingan, nusul ing Telamaya. Ni Endhang saking katebihan ngetutaken. Naga wau medal lepen ingkang dawa, leren ing ngandhap selo, ingkang samenika dipunwastani selo sisik lan nerasaken lampah ngambah rawa, salajengipun liwat Kaligung, lerem malih ing satunggaling selo ingkang nama Sela Gombak.

Boten kesupen naga wau ngginakaken klinthinganipun.Ingkang sami sumerep lan mireng klinthinganipun naga ingkang ngangge sumping menika lajeng marabi Baru Klinthingan utawi Baru Klinthing.

Saking dinten, wulan lan taun sampun dipunlangkungi, Baru Klinthing dereng saged manggihaken panggenanipun Ki hajar Salokantara. Malah samenika kendha boten gadhah daya. Nanging saking katebihan mireng kidung lamat-lamat kados kidungipun Ni Endhang Ariwulan.

Saking ketebihan Ni Endhang ngetutaken Baru Klinthing ingkang sampun manggihaken papanipun Ki Hajar Salokantara, lajeng manggen ing Sepakung. Ni Endhang mapan ing celak sendhang. Sendhang menika lajeng kasebat Sendhang Ari Wulana.

Ing pertapaan Telamaya, Ki hajar kaget mriksani naga ingkang dumugi lajeng manthuk-manthuk ngormati ing sangajengipun. Ki hajar pirsa menawi naga kalawau sanes naga ingkang ala, nanging naga ingkang gadhah manah becik. Naga wau lajeng matur dhumateng Ki hajar Salokantara. Saya kaget Ki Hajar, amargi boten nginten menawi naga wau saged wicanten.

Naga lajeng nyuwun pirsa, menapa leres menika dhusun Telamaya, pertapanipun Ki Hajar Salokantara. Ki hajar ngleresaken. Baru Klinthing bingah, lajeng matur menawi Ki hajar menika tiyang sepuhipun ingkang sampun dangu dipunpadosi ing paran. Boten kesupen Baru Klinthing lajeng sujud. Ki Hajar dereng pitados saestu, mila lajeng maringi pitakenan dhumateng Baru Klinthing sinten ibunipunlan saking pundi papan dunungipun. Baru Klinthing caos wangsulan  menawi ibunipun asma Ni Endhang Ariwulan saking Ngasem. Ugi boten kesupen Baru Klinthing nedahaken klinthingan tilaranipun Ki hajar Salokantara.

Ki Hajar ngendika menawi klinthingan menika dereng cekap, amarga ing donya menika boten wonten ingkang gampil, nanging kedah wonten lelabetan lan kedah wonten panebusanipu. Supados saged dipunanggep putranipun Ki hajar, Baru Klinthing kedah nglampahi laku tarak brata. Laku tarak brata menika mlungkeri Redi Kendhil ngantos tepung galang.Tanpa dipunmangertosi Baru Klinthing, Ki hajar ngetutaken saking wingking.Baru klinthing lajeng mlungkeri Gunung Kendhil ingkang dipundhawuhaken Ki Hajar, nanging sirah lan buntutipun boten tempuk, kirang sakilan. Pungkasanipun Baru Klinthing nyambung ngangge ilatipun. Ki Hajar lajeng medal mlumpat mungkes ilat menika.

Baru Klinthing kelaran nanging lajeng lerem manahipun. Ki Hajar maringi priksa menawi kekiranganipun boten saged dipuntutupi ngangge ilat, amargi ilat menika pusaka ingkang ampuh boten wonten tandhingipun. Ilat, jembare mung sawelat, nanging darbe khasiyat. Yen pinuju nuju prana, bisa amemikat, yen tan pener, bisa gawe getering jagad, “pratelane Ki hajar.

Baru Klinthing lajeng nerasaken tarak brata lan ilatipun kedamel pusaka ingkang awujud tombak Kyai Baru Klinthing

Dinten, wulan, lan taun sampun kawuri, badanipun Baru Klinthing ingkang mlukeri redi sampun boten ketingal. Ingkang ketingal namung suket lan wit-witan ingkang ageng ing wana. Ki Hajar lajeng manggihi Ni Endhang, maringi priksa supados Ni Endhang mapakaken putranipun Baru Klinthing ing Dhusun Pathok menika kanthi laku ngrame.Pathok dhusun ingkang gemah ripah loh jinawi, nanging warganipun boten gadhah raos syukur.

Wekdal menika warga Pathok nembe ngawontenaken pista panen raya. Salah satunggalipun warga ingkang badhe mecah woh pinang kangge campuran susur, anggenipun mecah dipuntataki wit ingkang sepuh lan cemeng sanget. Jebul kajeng wau badanipun naga ingkang nama Baru Klinthing.

Naga lajeng dipunkethok-kethok kangge pista. Boten kanyana-nyana sukma Baru Klinthing ngetutaken warga ingkang mantuk sarana njilma dados pemudha bagus, gagah nanging reged. Namanipun Jaka bandung. Nalika pista pemudha wau nyuwun pangan nanging dipunsingkang-singkang. Pungkasanipun pemudha wau malah dipunsukani piwulang dening mbok randha ingkang asma Ni Endhang Ariwulana. Sasampunipun nedha lan criyos, jaka kalawau nilar pesen menawi mangke wonten swanten gumuruh simbok kedah mlebet lesung mbekta enthong lan sangu saprelunipun

Jaka Bandung lajeng wangsul malih ing salebeting pistanipun para warga lan nyobi nyuwun tedhan malih.Nanging malah dipuntampik lan dipunisin-isin. Mila jaka nantang sinten ingkang saged njabut sada wau badhe dipunsembah ping pitu. Nanging boten wonten setunggal-setunggala ingkang saged.

Jaka bandung ingkang lajeng njabut sada wau. Sakala toya nyembur saking siti sakathah-kathahipun, njalari banjir bandhang ngelebaken dhusun saisinipun.

Siti ingkang katut amargi sada dipunjabut dipununcalaken mengaler lan malih rupi dados redi alit ingkang aran Gunung Kendhalisada. Semanten ugi dhusun ingkang keleb amargi lumebering toya tilas sada, lajeng dados tlaga ingkang bening toyanipun, ingkang katelah Rawa bening ingkan samenika kasebat Rawa Pening.

Iklan

98 Komentar (+add yours?)

 1. Anonim
  Sep 23, 2014 @ 21:04:31

  Suwun yo..tapi kok itu puanjang bangt..
  yah tpi kagak pa² lah…

  Balas

 2. Trlalu Pnjng Tpi Bsa Bntu"in Tgs
  Sep 25, 2014 @ 20:09:05

  facebook

  Balas

 3. tidak
  Okt 01, 2014 @ 21:36:51

  ieo apek sihh critane tapi oxg kpanjangan ddi mles j lhey meh nles

  Balas

 4. rhiikaaa
  Okt 01, 2014 @ 21:41:15

  ieo apek sihh critane tapi oxg kpanjangan ddi mles j lhey meh nles

  Balas

 5. Anonim
  Okt 21, 2014 @ 18:10:09

  Wow….
  Bagus dan salut👍👍👍👍👍

  Balas

 6. dihyah astuti
  Okt 24, 2014 @ 14:28:45

  itu cerita yang sudah pernah aku lombain kemaren

  Balas

 7. saya sk cerita ini saya hari senin jg lomba cerita itu doa'in ya agar bisa menang
  Okt 25, 2014 @ 15:21:10

  saya sk cerita ini besok senin saya lomba doa’in menang ya

  Balas

 8. Critane Apik tenan,sayange kedawan kalimate lan ora ono percakapane
  Okt 27, 2014 @ 19:57:59

  ceritanya bagus,tetapi kepanjangan kalimatnya & tidak ada percakapannya

  Balas

 9. Critane Apik tenan,sayange kedawan kalimate lan ora ono percakapane
  Okt 27, 2014 @ 20:02:57

  ASAL USULIPUN RAWA PENING | SINAU BAHASA JAWA

  Balas

 10. Erita Wijaya
  Okt 28, 2014 @ 15:33:49

  Sippzz.. Baguz crta ny

  Balas

 11. widya istiqomah
  Nov 11, 2014 @ 14:07:52

  Tak acungin jempol👍 tapi kok panjang ya?

  Balas

 12. nasyafiaoktariekaabdillakhadiyanti
  Nov 11, 2014 @ 21:06:08

  matur suwun … 😉

  Balas

 13. ,.Ea ceritane ki uapik tpi og jn uakih dadi mualez meh moco......
  Nov 19, 2014 @ 18:05:58

  ,.Ea ceritane khi uapik tp maragke muales meh moco…..

  Balas

 14. Anonim
  Nov 19, 2014 @ 18:10:12

  By: ………..^R€NY^……….

  Balas

 15. GOOD!!!!!!!!!
  Des 03, 2014 @ 17:40:34

  cerita terlalu panjang tp its oke.-.

  Balas

 16. Anonim
  Des 12, 2014 @ 20:02:25

  Maz bro . . . .
  Ceritane dawa pisan

  Balas

 17. adam firdaus
  Jan 21, 2015 @ 18:44:23

  saya disuruh buat sama guru saya bisa diper jelas

  Balas

 18. Anonym
  Feb 04, 2015 @ 19:52:07

  Izin copas mas e suwun…

  Balas

 19. Anonim
  Mei 04, 2015 @ 08:56:26

  bagusss buanget .. makasih ea (y)

  Balas

 20. Shalsha FC
  Mei 07, 2015 @ 14:55:17

  Ad yg singat gx sih…

  Balas

 21. Anonim
  Agu 19, 2015 @ 16:44:07

  walau panjang tapi bagusssssssssss!

  Balas

 22. anies
  Agu 30, 2015 @ 17:13:10

  Cuah critane panjng e mlz nlisnya tpi ya gx pa”lah

  Balas

 23. fadila dwi r.n
  Sep 06, 2015 @ 15:01:47

  panjang dan cukup memberikan saran bagi kita demua yang memahaminya

  Balas

 24. Anonim
  Sep 10, 2015 @ 18:37:59

  bagus banget

  Balas

 25. Anonim
  Sep 18, 2015 @ 14:50:50

  egk ada

  Balas

 26. sodron
  Okt 07, 2015 @ 22:21:09

  Perlu di pun uri uri mmeniko sejarah

  Balas

 27. Anonim
  Okt 23, 2015 @ 11:48:21

  kok panjang bgt sih

  Balas

 28. dava
  Jan 13, 2016 @ 16:41:52

  Keren

  Balas

 29. Trackback: ASAL-USULIPUN RAWA PENING | Sugeng Sinau Basa lan Sastra Jawa
 30. Afifah
  Feb 19, 2016 @ 20:20:46

  Tolong di bahasa indonesiakan ya?

  Balas

 31. Afifah alamat bekelan
  Feb 19, 2016 @ 20:32:26

  Plisssssss soale iki tugas dari sekolahan we kumpulake besok rabu, mumpung masih ada waktu’

  Balas

 32. Anonim
  Feb 23, 2016 @ 14:15:14

  sip

  Balas

 33. Anonim
  Mar 15, 2016 @ 21:48:19

  ceritanya bagus tapii puanjang

  Balas

 34. Anonim
  Mar 28, 2016 @ 19:42:04

  bisa gak di ringkas gitu

  Balas

 35. sebut saja mawar
  Apr 09, 2016 @ 07:48:58

  gx ada tembung angele

  Balas

 36. Anonim
  Apr 11, 2016 @ 10:47:56

  matur nuwun sanget gih!

  Balas

 37. Anonim
  Apr 11, 2016 @ 10:49:40

  criyosipun sae.matur suwun sanget gih!

  Balas

 38. nia
  Apr 29, 2016 @ 17:42:28

  kok banyak banget sih

  Balas

 39. ika
  Mei 04, 2016 @ 08:26:29

  terlalu panjang dan mls buat nulis nya

  Balas

 40. Anonim
  Mei 09, 2016 @ 19:55:55

  tema nya itu tentang apa kurang paham soalnya

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: