MITOS BAHUREKSA

MITOS BAHUREKSA

( Crita rakyat Pekalongan )

Miturut cariyos rakyat saking dhusun Kesesi ( dhaerah Pekalongan ), wonten tiyang ingkang sekti mandraguna kang asma Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk kagungan putra kang asma RadenBahureksa.RadenBahureksa awit alit sampun ketingal kapinteranipun amargi wiwit alit RadenBahureksa sampun dipungembleng kanthi ajaran – ajaran kang leres lan dipunbimbing kangge emut lan nyaketaken piyambakipun dhumateng Gusti Allah ing pangajab menawi sampun ageng saged ngabekti dhumateng kaluwarganipun lan dados priyantun ingkang luhur.

Ki Ageng Ceempaluk ndhawuhi RadenBahureksa ngapdi wonten ing praja Mataram. Dumugi Mataram Sultan Agung ( Sultan Mataram ) ngeparengaken RadenBahureksa ngapdi ing praja Mataram kanti sarat bilih RadenBahureksa kedah saged mbendung lepen Sambong. RadenBahu nyagahi sarat menika lan enggal – enggal tindak dhateng lepen Sambong.

Sasampunipun dumugi lepen Sambong , piyambakipun mersani bilih wonten ing mriku kedadosan bena ageng, kamangka mboten jawah. Lajeng RadenBahu nglampahi tapa lan nywun pitulungan dhateng Gusti Allah. Mboten dangu lajeng piyambakipun dipun godha dening ratu sawer ingkang ageng sanget lan badhe nyerang RadenBahu lan kedadosan perang ingkang ageng antara kekalihipun. Ing pungkasan ratu sawer saged dipunkawonaken. Ratu sawer nyuwun dipun apunten lan mboten dipun pejahi. RadenBahu kersa maringi apunten kanthi sarat  bilih ratu sawer kedah mbiyantu ngrampungaken bendungan lepen Sambong. Mboten dangu ewon sawer medal saking sarangipun kangge mbiyantu ngrampungaken bendungan kalawau.

RadenBahu kondur dhateng Mataram, sowan Sultan Agung lan matur menawi sampun kasil mbendung bendungan kalawau. Sultan Agung lega manahipun. Sasampunipun menika RadenBahu dipunparingi tugas malih kangge mundhut putri ing dusun Kali Salak, kang badhe dipun dadosaken garwa dening Sultan Agung. RadenBahu sagah lan nyuwun pamit badhe bidhal ing dhusun Kali Salak.

Dumugi dhusun  Kali Salak RadenBahu mapag putri kang asma Rantamsari, nanging piyambakipun mboten purun dipun garwa dening Sultan Agung.Piyambakipun malah tresna dhumateng RadenBahu . Lan kekalihipun sami kesengsem. RadenBahu mboten tentrem manahipun amargi Rantam Sari badhe dipun pundhut garwa dening Sultan Agung. Kekalihipun sarujuk badhe ngapusi Sultan Agung kanthi mundhutaken putri saking dhusun Kalibeluk kang asma Endang Wuranti kang nggadhahi ibu sadeyan serabi.

Sasampunipun dipunsowanaken dhateng Sultan Agung, Endang Wuranti mboten saged atur wangsulan dhateng pitakenan – pitakenanipun Sultan Agung. Sultan Agung kraos menawi piyambakipun dipun apusi dhening  RadenBahu. Rumaos kuciwa, Sultan Agung badhe mbales dhateng RadenBahu, kanthi cara ndhawuhi RadenBahu mbikak wana Gambiran. Tugas kalawau nggadhahi tujuan supados RadenBahu dipun tedha kewan galak.

Ing sawijining dalu, sasampunipun sedaya prajurit sami tilem, RadenBahu tasih mikir kadospundi caranipun mbikak wana kalawau. Lajeng piyambakipun dipunrawuhi dening ramanipun lan ndhawuhi supados tapa ing ngandhapipun wit Gorda.

Sanadyan dipun ganggu dening makhluk kang awon kadosta ratu siluman piyambakipun mboten ebah. Ratu siluman pitados sanget menawi pedhang pusakanipun sampun leres tumancep wonten ing lambungipun RadenBahu. Nanging wonten kedadosan aneh. RadenBahu mboten dhawah saking tapanipun, malah pedhang kalawau ingkang dhawah lan ratu siluman kalawau ugi dhawah lan ngrintih kesakitan, mireng pasambatipun ratu sawer, radenBahu maringi sarat menawi kepingin luwar saking sakit menika, piyambakipun kedah purun paring pambiyantu kangge mbikak wana Gambiran.Sasampunipun angsal pertandha, ratu siluman nedahaken menawi wana Gambiran menika saged dipun bikak.Lan wana kalawau kasil dipun bikak lan dipun paringi nama “ PEKALONGAN “

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: